Topite.cz 800 88 77 22
Pracujeme bez přerušení i v době koronavirové.
Přečtěte si naše opatření proti koronaviru

Všeobecné obchodní podmínky

Jsou-li ve Smlouvě upraveny, omezeny či rozšířeny tyto všeobecné obchodní podmínky, mají tyto úpravy ve Smlouvě přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami, avšak jsou i nadále vykládány v jejich smyslu.

I. Definice

 1. Akceptace Finální cenové nabídky“ je přijetí Finální cenové nabídky Objednatelem a to tak, že Objednatel zašle Zhotoviteli nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení Finální Cenové nabídky Objednateli souhlas s Finální cenovou nabídkou poštou, faxem, scanem nebo přes e-mail. Akceptace Finální cenové nabídky je předpokladem pro uzavření Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
 2. Cena“ má význam uvedený v čl. 2 odst. 3 Smlouvy;
 3. Dílo“ je zhotovení věci, montáž věci, údržba věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti ze strany Zhotovitele, jak je blíže vymezeno ve Finální cenové nabídce a ve Smlouvě;
 4. Finální cenová nabídka“ na základě fotografií místa instalace nebo návštěvy odborného technika Zhotovitele u Objednatele bude zpracována Finální cenová nabídka služeb Zhotovitele obsahující specifikovanou Předběžnou cenovou nabídku a specifikaci předpokládaných montáží Materiálu a provedení Díla na základě odborného posouzení technikem Zhotovitele;
 5. Materiál“ znamená tepelné zdroje včetně příslušných komponentů, instalačního a montážního materiálu, a dalších předmětů dodávek sloužící pro zhotovení Díla, jak je specifikováno ve Smlouvě;
 6. Místo instalace“ je místo, kde bude Dílo provedeno, které je specifikováno ve Smlouvě;
 7. Nabídkový dotazník“ je formulář umístěný na https://www.topite.cz/online-kalkulacka, který Objednatel vyplní za účelem zadání poptávky Zhotoviteli. Zhotovitel následně na základě poskytnutých informací od Objednatele zpracuje Předběžnou cenovou nabídku;
 8. Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
 9. Objednatel“ je osoba, která projevila zájem o služby Zhotovitele prostřednictvím vyplnění Nabídkového dotazníku na webu Zhotovitele topite.cz nebo na základě emailového,telefonického a/nebo osobního kontaktu, a je za Objednatele označena v Předběžné cenové nabídce a ve Smlouvě;
 10. Předběžná cenová nabídka“je cenová nabídka Zhotovitele určená Objednateli a zpracovaná na základě vyplnění Nabídkového dotazníku nebo na základě telefonického a/nebo osobního kontaktu, která obsahuje zejména odhady nákladů na provedení Díla a je nezávazná;
 11. Smlouva“ je Smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku;
 12. Smluvní strany“ mají význam uvedený v čl. I. Smlouvy;
 13. Spotřebitel“ je dle § 419 Občanského zákoníkuObjednatel v případě, že se jedná o fyzickou osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu se Zhotovitelem, který je podnikatelem.
 14. „Stavební připravenost“ je sjednaný technický a stavební stav Místa instalace, jeho vyklizení, vyčištění, příprava přípojek energií apod., které zajistí Objednatel tak, aby Zhotovitel mohl v Místě instalace Dílo bez omezení provést, přičemž bližší specifikace Stavební připravenosti Místa instalace je uvedena ve Smlouvě;
 15. Úvěr“ je spotřebitelský úvěr, jakožto jedna z forem financování Díla;
 16. Úvěrující banka“ je bankovní instituce poskytující spotřebitelský úvěr Objednateli;
 17. Smlouva o úvěru“ je smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu § 2395 Občanského zákoníku uzavřená mezi Objednatelem a Úvěrující bankou;
 18. VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku;
 19. Zhotovitel“ je obchodní společnost Topíte.cz s.r.o., IČO: 067 70 525, se sídlem Purkrabská 541/14, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288555.

II. Základní ustanovení

 1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou také VOP a Finální cenová nabídka, obsahující podrobnou úpravu vzájemných práv a povinností Smluvních stran.
 2. Smlouva (a veškeré její části a přílohy) obsahuje přesný a podrobný popis Díla a představuje konečnou dohodou o předmětu plnění ze Smlouvy. Uzavřením Smlouvy se ruší a nahrazují veškerá předchozí ujednání o předmětu Smlouvy. Zhotovitel nepřebírá žádné další smluvní závazky kromě plnění výslovně uvedených ve Smlouvě.
 3. Zhotovitel nabízí svým zákazníkům kompletní servis pro instalaci topných zařízení. Rozsah nabízených služeb a podmínky jejích využití jsou stanoveny ve Smlouvě, ve Finální cenové nabídce a v těchto VOP.

III. Uzavření Smlouvy

 1. Na základě informací poskytnutých Objednatelem, zejména v Nabídkovém Dotazníku a/nebo na základě telefonického a/nebo osobního kontaktu, vytvoří Zhotovitel pro Objednatele nabídkovou kalkulaci a zašle ji Objednateli ve formě Předběžné cenové nabídky.
 2. Předběžná cenová nabídka a obsah Smlouvy bude upřesněn po návštěvě odborného technika Zhotovitele u Objednatele (místo uvedené v Předběžné cenové nabídce bude potvrzeno po dohodě s Objednatelem) a jeho zhodnocení rozsahu Díla a technické náročnosti jeho provedení. Pověřený technik Zhotovitele na základě Předběžné cenové nabídky a po zapracování odborných pozorování, tedy zvážení technické složitosti Díla a stavu Místa instalace vypracuje Finální cenovou nabídku. Finální cenová nabídka bude Objednateli buď předána osobně v rámci návštěvy technika, nebo odeslána do 48 hodin od návštěvy technika Zhotovitele na kontaktní emailovou adresu určenou Objednatelem.
 3. Na základě Akceptace Finální cenové nabídky Objednatelem bude odeslán návrh Smlouvy (přílohou bude Finální cenová nabídka a VOP) Objednateli.
 4. Smlouva mezi Zhotovitelem a Objednatelem je uzavřená poté co Objednatel odešle Zhotoviteli podepsanou Smlouvu (poštou, faxem, scanem přes e-mail nebo přes online formulář potvrzení smlouvy) a Zhotovitel uzavření Smlouvy výslovně písemně (pro účely Smlouvy a těchto VOP se za písemnou formu považuje odeslání podepsaného scanu elektronicky na email) potvrdí po doručení Smlouvy podepsané Objednatelem. Lhůta pro podepsaní Smlouvy Objednatelem a její doručení Zhotoviteli (e-mailem, poštou, faxem) je čtrnáct (14) dnů od jejího doručení Objednateli.

IV. Dílo

 1. Dílem je zhotovení věci, montáž věci, údržba věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti Zhotovitelem, jak je blíže vymezeno ve Smlouvě.
 2. Předmět Díla zahrnuje i provedení souvisejících přípravných a stavebně-montážních prací nebo služeb souvisejících s realizací předmětu Díla blíže specifikovaných ve Smlouvě.
 3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí a s odbornou péčí sám, prostřednictvím svých zaměstnanců a/nebo prostřednictvím třetích osob, se kterými Zhotovitel spolupracuje.
 4. Rozsah Díla lze omezit či rozšířit, nebo lze Dílo změnit, pouze na základě písemné (pro účely Smlouvy a těchto VOP se za písemnou formu považuje odeslání podepsaného scanu elektronicky na email) dohody Smluvních stran. Požadavky Objednatele nad rámec sjednaného rozsahu Díla ve Smlouvě budou zpoplatněny dle dohody Smluvních stran.
 5. Dílo je určené k obvyklému účelu použití, který je běžný v rámci poctivého obchodního styku pro obdobné produkty.

V. Financování

 1. Na žádost Objednatele může Zhotovitel zprostředkovat Objednateli financování Díla Úvěrem sjednaným mezi Objednatelem a příslušnou Úvěrující bankou, přičemž smluvní stranou Smlouvy o úvěru bude na straně jedné Objednatel a na straně druhé Úvěrující banka, nikoli Zhotovitel.
 2. Žádost o úvěr za účelem financování Díla může Objednatel podat až po obdržení návrhu Smlouvy, jejíž součástí bude i Objednatelem odsouhlasená Finální cenová nabídka.
 3. Pokud Úvěrující banka žádosti o poskytnutí Úvěru nevyhoví, mohou si Smluvní strany sjednatjinou variantu financování.
 4. Objednatel bude čerpat Úvěr za podmínek sjednaných ve Smlouvě o úvěru.
 5. Bezodkladně poté kdy Úvěrující banka schválí žádost Objednatele o poskytnutí Úvěru je Objednatel povinen ve lhůtě 30 (třiceti) dnů Zhotoviteli odeslat (e-mailem, poštou, faxem) potvrzení o poskytnutém Úvěru a podepsanou Smlouvu. Pokud v uvedené lhůtě Objednatel Zhotoviteli potvrzení o poskytnutí Úvěru nezašle, má se za to, že návrh na uzavření Smlouvy zaniká a Smlouva není uzavřena.
 6. V okamžiku, kdy Zhotovitel obdrží potvrzení o poskytnutém Úvěru prokazující, že Objednatel disponuje finančními prostředky (např. 100 % výše zálohy, originál závazku Úvěrující banky o poskytnutí Úvěru) na financování Díla a podepsanou Smlouvu, začíná plynout 14-ti (čtrnáctí) denní lhůta, během které může Zhotovitel potvrdit uzavření Smlouvy v souladu s čl. III odst. 5 těchto VOP.
 7. Objednatel bere na vědomi, že i v případě neposkytnutí úvěru ze strany Úvěrující banky má povinnost uhradit závazky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Dále bere Objednatel na vědomí, že Zhotoviteli nevzniká povinnost nahradit majetkovou ujmu v případě, že Úvěr nebude čerpán za účelem stanoveným ve Smlouvě o úvěru. Objednatel bere na vědomí, že poskytnutím Úvěru Objednateli nevzniká nárok na uzavření Smlouvy, a Zhotovitel tak není povinen v případě poskytnutí Úvěru s Objednatelem Smlouvu uzavřít.

VI. Cena Díla a způsob úhrady

 1. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude zaplacena ve dvou částech.
 2. První část Ceny Díla představuje zálohu ve výši 65-70 % sjednané Ceny Díla na provedení Díla. Objednateli bude vystavena první dílčí faktura na první část Ceny obratem po uzavření Smlouvy mezi Smluvními stranami, tedy po potvrzení uzavření Smlouvy Zhotovitelem. Zpravidla bude odeslána Objednateli zároveň s potvrzením uzavření Smlouvy. První část Ceny musí být Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, nebo na jiný účet k tomuto účelu určený Zhotovitelem.
 3. Splatnost první části Ceny Díla je 10. (desátý) den od doručení faktury (daňového dokladu), faktura se považuje za doručenou nejpozději 7. (sedmý) den od jejího odeslání Objednateli.
 4. Druhá část Ceny Díla představuje doplatek Ceny ve výši doplatku z Ceny. Objednateli bude vystavena faktura na druhou část Ceny při předání Díla, přičemž splatnost faktury je 10. den ode dne jejího předání. Součásti faktury (daňového dokladu) bude i předávací protokol.
 5. Cena Díla může být změněna pouze z důvodů sjednaných v těchto VOP a/nebo ve Smlouvě. Pro vyloučení veškerých pochybností Zhotovitel a Objednatel konstatují, že Cena Díla je ujednána rozpočtem neúplným ve smyslu ustanovení § 2622 Občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přiměřeně zvýšit Cenu Díla, pokud Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s provedením Díla vyšší než původně předpokládané náklady z důvodu víceprací (tj. prací, o kterých Zhotovitel v době uzavření Smlouvy nemohl vědět a které nejsou zahrnuty v Ceně Díla, ale jsou nezbytné pro provedení a dokončení Díla, případně práce nad rámec sjednaného rozsahu Díla požadované Objednatelem).
 6. V případě víceprací uvedených v čl. 6 odst. 5 VOP je Zhotovitel oprávněn přiměřeně zvýšit Cenu Díla, ne však o více jako 5 % z Ceny Díla, a dále např. pokud dojde ke zvýšení cen vstupních Materiálů použitých v rámci plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy na trhu v České republice. Zhotovitel je povinen Objednateli případné zvýšení Ceny oznámit a doložit ho.
 7. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, budou veškeré platby probíhat bezhotovostním bankovním převodem. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Zhotovitele.

VII. Provádění a dodání Díla

 1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost potřebnou pro zhotovování Díla. V případě neposkytnutí součinnosti se doba, ve které má být Dílo zhotoveno, prodlužuje o dobu, po kterou je Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.
 2. Smluvní strany jsou povinny informovat se bez zbytečného odkladu o veškerých okolnostech, které mají či by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy, zejména na provádění Díla či jeho užívání.
 3. Povinnost Zhotovitele Dílo provést bude splněna jeho ukončením a oznámením Objednateli o možnosti Dílo převzít. Dílo je řádně provedeno, je-li funkční a je-li použitelné k obvyklému účelu.
 4. Zhotovitel není v prodlení s dokončením a předáním Díla i v případech prodlení dodávky Materiálu ze strany subdodavatele, které způsobí, že Zhotovitel nebude schopen řádně a včas provést Dílo v Místě instalace.
 5. Zhotovitel je povinen Objednatele informovat o tom, že Dílo bylo řádně dokončeno. Místem předání a převzetí Díla je Místo instalace. Dokončené Dílo je Objednatel povinen převzít na výzvu Zhotovitele. Dílo bude předáno formou oboustranně podepsaného „Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem“, ve kterém uvede Objednatel své případné výhrady k dokončenému Dílu.
 6. Objednatel je povinen při předání Dílo prohlédnout, zkontrolovat a vyzkoušet, nebo takovou odbornou prohlídku a kontrolu na svůj náklad zajistit.
 7. Smluvní strany si sjednaly, že Objednatel je povinen případné vady či jiné výhrady k provedenému Dílu, ať už kvalitativní či technické povahy, sdělit Zhotoviteli při provedení prohlídky a při předání Díla a zanést je do předávacího protokolu dle č. VII odst. 5 VOP, jinak se má za to, že Dílo bylo v době předání bez vad.
 8. Objednatel je povinen ve sjednané lhůtě, nejméně však 3 (tři) pracovní dny před sjednaným termínem zahájení prací písemně (v elektronické formě) potvrdit Zhotoviteli zajištění Stavební připravenosti. Neobdrží-li Zhotovitel toto potvrzení Objednatele, není povinen dodržet termín zahájení prací sjednaný ve Smlouvě.
 9. Zhotovitel není povinen zahájit provádění Díla v termínu sjednaném ve Smlouvě, pokud nedojde k úhradě první části Ceny. V takovém případě Zhotovitel nebude v prodlení se zahájením provádění Díla a/nebo jeho dokončením. Doba dokončení Díla se prodlužuje o dobu, po kterou se Objednatel ocitl v prodlení s úhradou první části Ceny.
 10. Pokud dojde v průběhu provádění Díla k prodlení na straně Zhotovitele z důvodu vzniku okolnosti zprošťující odpovědnosti dle ustanovení § 2913 Občanského zákoníku (např. vyšší moc), prodlužuje se sjednaná doba provedení Díla přiměřeně době a okolnostem prodlení. Za okolnost zprošťující odpovědnosti se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která nastala nezávisle na vůli Zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti.

VIII. Práva a povinnosti

 1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli doručit Materiál, přičemž Zhotovitel je oprávněn určit podle svého uvážení způsob přepravy, dopravní prostředek, způsob uložení, datum a čas přepravy, stejně jako dopravce.
 2. V případě doručení Materiálu na Místo instalace přechází nebezpečí škody na věci ve smyslu ustanovení § 2121 a násl. Občanského zákoníku na Objednatele v momentu předání Materiálu.
 3. Objednatel je nejpozději při prohlídce Místa instalace technikem a před odesláním Finální cenové nabídky povinen informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení a zhotovení Díla, např. způsobit složitější demontáž starého tepelného zdroje. Mezi takové okolnosti patří zejména, ale nejenom, rozměry Místa Instalace a přístup do místnosti, ve které má být Dílo zhotovováno.
 4. Před zahájením montážních prací musí Objednatel poskytnout potřebné informace o umístění skrytého elektrického vedení, plynového a vodovodního potrubí nebo podobných zařízení.
 5. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout Zhotoviteli zejména následující informace:
 6. fotomateriál Místa instalacepodle pokynů Zhotovitele;
 7. u tepelného zdroje na zemní plyn: zda je nemovitost v současné době připojena k plynové síti (případně zda je připojený plynoměr), nebo je připojení plynu vypnuté;
 8. kontaktní údaje na odpovědného kominíka.
 9. Bude-li s Objednatelem dohodnuto, že stávající vytápěcí zařízení (zejména spojovací a konstrukční materiál) bude použito pro zhotovení Díla, ale Zhotovitel na Místě instalace rozhodne, že tento materiál není ke zhotovení Díla vhodný či je nefunkční, může Zhotovitel odmítnout plnění, dokud nebude Materiál potřebný pro zhotovení Díla k dispozici. V takovém případě Smluvní strany sjednají navýšení Ceny odpovídající ceně Materiálu, který musel být dodatečně objednán. Změna Ceny a nákladů bude provedena ve formě písemného dodatku ke Smlouvě.
 10. Objednatel se zavazuje neotvírat balení s tepelným zdrojem dodávaný výrobcem nebo velkoobchodníkem a nemanipulovat s Materiálem, který bude doručen na Místo instalace, jinak než dle výslovných pokynů Zhotovitele. Pokud by Objednatel tuto svoji povinnost porušil, není Zhotovitel odpovědný za stav a vlastnosti Materiálů a jejich neporušenost, která je základem pro provedení Díla bez vad.

IX. Práva z vadného plnění

 1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli veškeré náklady způsobené poskytnutím, nepravdivých, nepřesných, a/nebo neúplných údajů a prohlášení v souvislosti s prováděním Díla, zejména týkající se stavu Místa instalace, Stavební připravenosti a stavu původního zařízení, které Objednatel označil jako funkční a vhodné pro začlenění do Díla, nebo jiným porušením povinností dle těchto VOP, Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, zejména náklady spočívající v navýšení Ceny.
 2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že nepřebírá žádnou odpovědnost za vady vzniklé v souvislosti se začleněním původních topných a/nebo jiných zařízení a/nebo jejich části do Díla dodaných Objednatelem nebo jím pověřenou osobou, jenž by mělo za následek vznik vad Díla, zejména rezivění a zanášení potrubí, a jiných vad vzniklých v souvislosti se začleněním původního zařízení Díla.
 3. Drobné vady a nedodělky Díla, které nebrání řádnému převzetí a užívání Díla, jakož i případné pozdější uplatnění reklamace Díla, nemají vliv na povinnost Objednatele zaplatit sjednanou Cenu Díla v plné výši a v stanovené lhůtě splatnosti. Případné drobné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu včetně termínu k jejich odstranění.
 4. Zjevné vady je Objednatel povinen uplatnit nejpozději při převzetí Díla dle čl. VII odst. 5 těchto VOP. Skryté vady je Objednatel oprávněn uplatnit v průběhu záruční lhůty a zároveň po úplném uhrazení Ceny.
 5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady Díla dle ustanovení § 2615 a násl. Občanského zákoníku. Je-li Objednatelem fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku, uplatní se na Smlouvu a vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem rovněž příslušná ustanovení Občanského zákoníku vztahující se na spotřebitele. Podmínkou pro uplatnění záruky je předložení záručního listu s potvrzenými předepsanými servisními prohlídkami.
 6. Záruční doba začíná běžet od předání Díla. Konec záruční lhůty nastane uplynutím 24 (dvacet čtyři) měsíců od předání Díla.
 7. Pokud Materiál neodpovídá vlastnostem a popisu, posuzuje se odpovědnost za vady Materiálu dle ustanovení Občanského zákoníku. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že nepřebírá odpovědnost za veřejné výroky výrobce nebo jiných třetích osob (např. reklamní sdělení).
 8. Vykazuje-li dokončené a předané Dílo vady, může si Zhotovitel nejprve zvolit, zda provede opravu a vadu Materiálu nebo instalace Díla odstraní nebo dodá bezvadný Materiál. V případě náhradní dodávky Materiálu musí Objednatel vrátit Zhotoviteli vadnou položku Materiálu, nebo mu umožnit její demontáž pro účely její kontroly a případné reklamace u výrobce. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit odstranit vady Díla, zejména je povinen mu poskytnout dostatečný čas a potřebnou součinnost, a zpřístupnit mu Místo instalace. Pokud skutečně existuje vada Díla, hradí výdaje nutné na kontrolu a dodatečné plnění, především přepravní, cestovní, pracovní a materiálové náklady Zhotovitel. Objednatel má právo, v naléhavých případech (např. při ohrožení bezpečnosti provozu nebo na odvrácení nepřiměřených škod) odstranit vadu sám a požadovat náhradu objektivně nutných výdajů a o vzniklé situaci neprodleně informovat Zhotovitele.
 9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných zásahů ze strany Objednatele. Zhotovitel neodpovídá za přirozené opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, za vady způsobené chemickými vlivy a vady způsobené užíváním výrobku k jiným účelům, než k nimž se daný výrobek užívá obvykle. Zhotovitel neodpovídá ani za vady způsobené nedodržením zásad pro používání, nevhodnou obsluhou, neodbornou montáží či nesprávným používáním a za vady způsobené zásahem třetí osoby, či z důvodů vnější události (zejména vyšší mocí, např. živelná katastrofa; krádež apod.). Tyto závady budou odstraněny pouze na náklady Objednatele.

X. Odstoupení od Smlouvy

 1. Odstoupí-li Objednatel bez uvedení důvodu od Smlouvy a Zhotovitel s plněním předmětu Smlouvy a/nebo objednávkou Materiálu na základě výslovné žádosti (pokynu) Objednatele začal před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy uvedené v čl. X odst. 1 VOP, uhradí Objednatel Zhotoviteli poměrnou část sjednané Ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li sjednaná Cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Objednatel Zhotoviteli poměrnou část Ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
 2. Objednatel je v souladu s ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména:
  1. Zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním Díla po dobu více jak 60 (šedesát) pracovních dní, aniž toto prodlení nastalo v důsledku prodlení Objednatele nebo vyšší moci a Zhotovitel nedokončí a nepředá Dílo Objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem na základě písemné výzvy.
 3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže:
 4. Objednatel je v prodlení s úhradou první a/nebo druhé části Ceny, jak je specifikováno ve Smlouvě;
 5. je-li zahájeno insolvenční řízení vůči Objednateli;
 6. Objednatel je v prodlení s převzetím Díla po dobu delší jak 30 (třicet) dní;
 7. při opakovaném nedodržení stavební připravenosti ze strany Objednatele sjednané ve Smlouvě;
 8. z důvodu stavební nepřipravenosti po dobu delší jak 15 (patnácti) dní po uplynutí termínu zahájení prací sjednaného ve Smlouvě;
 9. Objednatel trvá na provedení Díla podle zřejmě nevhodného příkazu Objednatele nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po upozornění Zhotovitele.
 10. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně.
 11. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny nároky Zhotovitele na úhradu smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrady škody spočívající v nákladech dosud vynaložených na provedení Díla a ušlý zisk.
 12. Jestliže Dílo bylo v době odstoupení od Smlouvy již provedeno, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli též náklady na demontáž, dopravu a uskladnění předmětu Díla, a to v termínu do 14 (čtrnáctí) dnů od doručení výzvy Zhotovitele.
 13. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání svých závazků ve lhůtě 60 (šedesát) dní od ukončení Smlouvy odstoupením, za tím účelem jsou povinni si poskytnout nezbytnou součinnost.

XI. Poučení o právech spotřebitele

 1. Spotřebitel svá práva z uzavřené Smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Zhotovitele.
 2. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.
 3. Spotřebitel uplatní své právo z vadného plnění vždy bez zbytečného odkladu, Zhotovitel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Zhotovitel zároveň informuje Spotřebitel o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 4. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Spotřebitel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny.
 5. Nemá-li podle Smlouvy plnění Zhotovitele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat opravu vad Díla, nicméně pokud se vada týká pouze části Díla (Materiálu), může Spotřebitel požadovat i výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na výměnu součásti Díla má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu součásti Díla nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Zhotovitel nemůže vyměnit součást Díla nebo Dílo opravit, jakož i v případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U Smlouvy, která je smlouvu o dílo nelze požadovat provedení nového Díla, jestliže předmět Díla nelze vrátit nebo předat Zhotoviteli.
 6. V případě právní vady Díla (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 7. V případě, že je Smlouva uzavřena distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran, nebo mimo obchodní prostory druhé Smluvní strany má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě 14 (čtrnáctí) dní ode dne jejího uzavření. Objednatel zašle odstoupení Smlouvy písemně Zhotoviteli na adresu: Topíte.cz s.r.o., Paroplavební 61/3b, 159 00 Praha 5.
 8. Práva z odpovědnosti za skryté vady je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději však do 2 (dvou) let od předání Díla.
 9. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Zhotovitel tímto Spotřebitele informuje, že spory mezi Zhotovitelem a Objednatelem (Spotřebitelem), které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

XII. Výhrada vlastnictví

 1. Tepelný zdroj (případně klimatizační či rekuperační jednotka) včetně příslušného Materiálu zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele až do splnění všech nároků na úhradu, které mu vzniknou ze smluvního vztahu založeného Smlouvou. V případě exekučního zabavení, konfiskace nebo jiných opatření nebo zásahů třetích stran musí Objednatel okamžitě informovat Zhotovitele.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že Smlouva, VOP a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí výlučně českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit ustanoveními odpovídajícími právnímu řádu České republiky.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2019.

 

 

Topite.cz