Topite.cz 800 88 77 22

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u společnosti Topíte.cz s.r.o.

08.05.2021

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů zaměstnavatelem, kterým je společnost Topíte.cz s.r.o. (dále jen „Topíte“).

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů uchazečů o zaměstnání, je:

Topíte.cz s.r.o.
se sídlem: Purkrabská 541/14, Hostivař, 102 00 Praha 10
zastoupená Danielem Helclem, jednatelem společnosti
IČO: 06770525, DIČ: CZ06770525
zapsaná OR MS v Praze, oddíl C, vložka 288555

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.
Topíte zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem jejich využití při výběru budoucích zaměstnanců, včetně oznámení o budoucích pracovních příležitostech, posouzení vhodnosti uchazeče na pracovní místo a k jeho kontaktování, přípravu a průběh přijímacího řízení. Pokud bude žádost o zaměstnání posouzena kladně a uchazeč o zaměstnání začne u Topíte pracovat, budou osobní údaje předány do osobního spisu dané osoby jako zaměstnance a budou zpracovávány pro pracovněprávní účely v souladu s interními pravidly Topíte.
Topíte zpracovává osobní údaje po dobu trvání výběrového a přijímacího řízení a po jeho ukončení max. po období 1 roku pro případný opakovaný zájem. Po tomto období nebo okamžitě na výslovnou žádost uchazeče, jsou osobní údaje zlikvidovány.
Topíte se zavazuje, že nebude zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.
Uchazeč bere na vědomí, že Topíte zpracovává jeho osobní údaje bez jeho souhlasu a to na základě „oprávněného zájmu“ seznámit se s údaji o uchazeči o zaměstnání a uskutečnění zodpovědného výběru na příslušné pracovní pozice [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR].

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Osobní údaje Topíte zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz. bod 5 níže). Ochrana osobních údajů je ze strany Topíte technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Za výše uvedenými účely zpracovává Topíte kategorie osobních údajů, které mohou zahrnovat zejména (nejčastěji ve formě zaslaného životopisu uchazeče):

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • adresa trvalého bydliště;
 • datum narození;
 • doručovací adresa;
 • telefonní číslo;
 • dosažené vzdělání a další vzdělávání;
 • předchozí zaměstnání (zaměstnavatel, profese, OD - DO);
 • relevantní zkušenosti, dovednosti, znalosti ve vztahu k pracovnímu zařazení.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. U Topíte platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec i útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy Topíte. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Topíte jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?
Topíte prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům Topíte, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na adresu sídla Topíte nebo na e-mail: office@topite.cz

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

 

 

 

 

Díky Topíte více než 500 domácností topí levněji

Tepelné čerpadlo nainstalujeme do 4 dnů s garancí maximálního přehledu o tom, jak bude instalace probíhat. Naše topenáře nemusíte přemlouvat. Šetříme jejich čas tím, že plánujeme za ně.

Proč si vybrat Topíte

Tepelné čerpadlo s montáží za 140 000 Kč

Instalujeme více než 60 tepelných čerpadel od značek Viessmann, Regulus, Buderus po celé ČR

Ceny tepelných čerpadel

Pomůžeme vám získat až 127 000 Kč dotaci

Získejte dotaci na vytápění. S námi bude vyřízení hračka. Kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám nebo Čistá Praha

Přehled aktuálních dotací

Bleskový záruční i pozáruční servis

Servis tepelných čerpadel Servis plynových kotlů
Topite.cz